user_mobilelogo

Gruppens søsikkerhedsregler er vedtaget under hensyntagen til korpsets love og bestemmelser og skal opfattes som et supplement til disse.

1. TILLADELSE Ved indmeldelse i gruppen giver forældrene tilladelse til at spejderen må deltage i gruppens søaktiviteter.

2. SVØMMEFÆRDIGHEDER Alle gruppens spejdere skal være fortrolige med vand, samt have vist fortrolighed med redningsvestens funktion i vand.

Spejderen bør kunne svømme 200 m. i et stræk og kunne træde vande i minimum 4 minutter uden brug af flydehjælpemidler. Afdelingerne gennemfører ’svømmeprøver’, hvor spejderne kan vise deres svømmefærdigheder.

3. PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR Rednings-/svømmevesten er personlig, og skal være af godkendt type, passe til spejderens størrelse og vægt samt til spejderens svømmefærdigheder.

Spejderens forældre har selv ansvaret for, at private veste er funktionsdygtige, herunder at evt. selvoppustelige veste er vedligeholdt efter vestens forskrifter.

Vesten skal bæres under al sejlads, dog kan ansvarlig leder over 18 år dispensere herfra under særlige forhold.

Spejderen skal medbringe en påklædning, der passer til forholdene, herunder regn-/sejlertøj der passer til det konkrete vejr og årstid. Rigtig påklædning er sikkerhedsmæssigt lige så vigtigt som vest og bådens fællessikkerhedsudstyr.

Ved natsejlads bør spejderens vest eller sejlertøj være forsynet med refleks og selvlysende farver samt fløjte. Vandtæt lys i form af et redningsblink, knæklys eller lignende personligt sikkerhedsudstyr kan spejderen med fordel medbringe ved sejlads i mørke.

4. INSTRUKTION Samtlige gaster skal årligt instrueres i brug af bådens fælles sikkerhedsudstyr. Ligeledes skal samtlige fartøjsførere, der kan give sig selv sejltilladelse, deltage i en årlig fælles gennemgang af bådene.

5. SEJLADSOMRÅDER Gruppen har fem sejladsområder, der afgrænses af:

1. Kravlegården, fra Kulterminalen til Ørnereden, så man til enhver tid kan ses fra havnen.

2. Nord for linjen Sletterhage til Kysing Næs (Norsminde).

3. Indenfor kort 112

4. Indre danske farvande inkl. begge sider af hhv. Øresund og Flensborg Fjord.

5. Øvrige farvande, skærgård mv.

6. FARTØSFØRER For medlemmer af gruppen skelnes der mellem seks typer af fartøjsførere på hhv. Jollerne og Banneren:

S-FG: Forgast i Svendborgjollerne (og øvrige mindre joller) S-FF: Fartøjsfører i Svendborgjollerne J-FG: Forgast i J-22 J-FF: Fartøjsfører i J-22 B-FG: Forgast i Banneren B-FF: Fartøjsfører i Banneren

For at blive hhv. forgast og fartøjsfører skal spejderen efter en helhedsvurdering have de færdigheder som opremses i prøverne for den konkrete funktion og bådtype.

Forgast- og fartøjsførerprøverne er opbygget progressivt, således at der for at blive FG/FF i J-22’erne kræves både teori og praksis for Svendborgjollerne, samt de særlige ekstra krav for J-22’erene. Tilsvarende for Banneren, her kræves teori og praksis for både Svendborgjolle og J-22 samt de særlige ekstra krav for sejlads i Banneren.

Styrelsen godkender en kreds af sejlkyndige ledere, samt evt. styrelsens søkyndige medlem. Mindst to personer fra denne kreds udnævner i forening forgaster og fartøjsførere, heraf skal mindst den ene – så vidt muligt – være daglig leder for eller sammen med den bedømte. Bedømmelsen sker ud fra en helhedsvurdering af spejderens teori- og sejladsfærdigheder.

De forskellige typer af fartøjsførere må i udgangspunktet sejle i sejlområderne efter følgende skema:

  Omr. 1 Kravlegård Omr. 2 Århusbugt Omr. 3 Kort 112 Omr. 4 Indre danske Omr. 5 Skærgård mm.
FG Ja 2 FG eller 1 FG, hvis > 16 år eller m. følgebåd m. følgebåd m. følgebåd Nej
FF Ja Ja Ja, hvis >16 år Ja, hvis >18 år M. følgebåd eller individuel aftale

Den enkelte forgast/fører kan have begrænsninger i sejladsen fx i forhold til vindstyrke, øvrig besætning eller et mere afgrænset sejlområde end ovenstående skema viser. Denne begrænsning aftales konkret ved FG/FF udnævnelse.

Ud over skemaet kan der individuelt aftales en udvidet sejlads. Den individuelle aftale skal godkendes fra gang til gang (dvs. også personer over 18 år, skal have en konkret sejltilladelse til den enkelte sejlads, såfremt der sejles ud over skemaet). Tilladelse til individuel sejlads ud over skemaet indhentes hos en person i den kreds, som styrelsen har godkendt til at udnævne forgaster og fartøjsførere.

7. PLIGTER

Det er førerens pligt at sørge for at sejladsen udføres på betryggende måde for hhv. båd og besætning. Ligeledes må denne tilse at personligt og fælles sikkerhedsudstyr er i orden og medbragt.

8. SEJLTILLADELSE Inden sejlads skal der indhentes sejltilladelse, for troppens spejdere hos tropsledelsen og alle øvrige fra en person i den kreds styrelsen har godkendt til at udnævne FG/FF.

Medlemmer over 18 år kan indgå en underskrevet aftale om sejltilladelse. Aftalen har en varighed af to år, hvorefter den skal fornyes. Har et medlem over 18 år indgået aftalen, kan vedkommende give sig selv sejltilladelse iht. ovenstående skema og den/de fartøjstyper (med evt. begrænsninger) vedkommende er godkendt til. Længerevarende sejlads skal koordineres med gruppekalenderen.

9. VEJRUDSIGT Vejrudsigten gennemgås inden enhver sejlads.

Gruppens både sejler normalt ikke i kuling eller højere vindstyrker (fra 14-15 m/sek.).

10. LOGBOG Fartøjsføreren fører inden sejladsen en logbog, hvori der bl.a. skal anføres dato, starttidspunkt, fartøjets navn, navn på samtlige ombordværende, sejladsens mål og forventet hjemkomsttidspunkt.

Logbogen afsluttes ved hjemkomst med tidspunktet for denne og evt. bemærkninger om havari eller lignende noteres på tavle eller i bådloggen. Logbogen, som opbevares på land, skal føres med tydelig skrift, og skal være entydig.

Ved sejlads af længere varighed end 1 dag skal der være lejlighedsvis telefonkontakt til en i logbogen angivet kontaktperson og brugbart mobilnummer til båden. Ved samsejlads flere både sammen udgør bådene gensidigt hinandens kontaktperson.

11. BÅDMATERIELLET Hvert år inden sejlsæsonens start skal fartøjerne synes og godkendes af styrelsens søkyndige medlem, der endvidere holder opsyn med fartøjernes sikkerhedsmæssige stand gennem sæsonen.

Fartøjernes evt. opdriftsmiddel kontrolleres ved stikprøve mindst hvert 30. måned.

12. SIKKERHEDSUDSTYRET Sikkerhedsudstyret, som delvis opbevares i vandtæt nødspand, omfatter fx: padler, anker, ankerline m. kæde, tågehorn, vandtæt lygte, pyroteknisk nødsignaler, førstehjælpsgrej, kompas, ekstra batterier + pærer.

Når der er motor ombord, bør der desuden være reservebrændstof og evt. ildslukker.

Konkret sikkerhedsudstyr i bådene tilpasses det konkrete fartøj og den planlagte sejlads, herunder om der er følgebåd eller flere både sejler sammen.

Senest revideret 2018

Facebook

billeder

Banner position