user_mobilelogo
Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter

Det Danske Spejderkorps

3

1. Omfang.

1.a.
Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter (SBS) gælder alle spejdere (jfr. def. 2.g), der

som spejdere deltager i søaktiviteter (jfr. def. 2.a). (se vejl.)

1.b. En gruppe, der ejer - eller for længere tid låner eller lejer - fartøjer, (jfr. def. 2.b), og/eller

som regelmæssigt arbejder med søaktiviteter i Danmark eller udlandet, skal anerkendes soms

øgruppe.

Reglen gælder også et spejdercenter, herunder et selvstændigt organiseret storskib,tilknyttet DDS. Ethvert sted i bestemmelserne, hvor ordet

gruppeforekommer, er det

analogt med center. (se vejl.)

1.c. Grupper, der kun lejlighedsvis arbejder med søaktiviteter (f. x. en weekend-sejlads på

tømmerflåde eller en uges kanotur), skal ikke anerkendes som søgruppe, men SBS gælder

alligevel.

2. Definitioner

2.a. Søaktivitet
: Enhver aktivitet på eller i vand, dog bortset fra almindelig færdsel, badning fra strand eller bro. Aktivitet på eller i lavt vand (under 0,5 m. dybde), fx fangst af haletudser

eller krabber, brobygning over en grøft m.v. er ikke omfattet af disse bestemmelser.

2.b. Fartøj: En indretning, der permanent (dvs. med en levetid på mere end f. x. en weekend

eller en sommerlejr) er beregnet til at fragte personer eller gods på vandet.

2.c. Fartøjstyper:

Dækket båd:
En kølbåd med dæk, som kan lukkes fra stævn til hæk, og som ikke afbrydes

af andet end en kraftig overbygning og/eller selvlænsende cockpit, der er konstrueret, så

overskyllende sø ikke kan fylde rummene under dæk. (se vejl.)

Åben båd: Både, som ikke falder inden for definitionen på en 'dækket båd', herunder kanoer

og kajakker. (se vejl.)

2.d. Godkendt redningsvest: Vest med krave, der indeholder opdrift, godkendt efter EUregler:

DS/EN 395.

Redningsveste, der er CE-mærket, varefaktamærket efter 1993, mærket SOLASeller nyereredningsveste m

ærket Godkendt af Søfartsstyrelsenopfylder også kravene til en godkendt

redningsvest. (se vejl.)

2.e. Godkendt svømmevest (sejlervest/kanovest): Vest uden krave godkendt efter EU-regler:

DS/EN 393. Svømmeveste, der er CE-mærket eller varefaktamærket efter 1993 opfylder også kravene til

en godkendt svømmevest. (se vejl.)

2.f. Sejladsområde: Det vandområde et givet fartøj med en given fartøjsfører under givne

forhold (overvågning, vejr, tid på året eller døgnet osv.) har tilladelse til at besejle.

Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter

Det Danske Spejderkorps

4

2.g. Spejder: Ethvert medlem af DDS, uanset alder, og alle andre, der deltager i søaktiviteter,

arrangeret af DDSs enheder.

2.h. Søleder: leder eller assistent i en gruppe/afdeling/center, der driver søaktivitet. (se vejl.)

2.i. SØK: Søkyndigt medlem af gruppestyrelsen for en anerkendt søgruppe. (se vejl.)

2.j. DASØ: Divisionsassistent for søspejderarbejde, udnævnt af divisionscheferne

2.k. SØA: Søarbejdsgruppen, valgt af sølederforsamlingen.

3. Materiel

3.a.
Både, der er bygget senere end den 16. juni 1998 er omfattet af krav om CE-mærkning.

Undtaget er fx kanoer og selvbyggerbåde. (se vejl.)

3.b. Et fartøj, der anvendes til søaktivitet, skal være sødygtigt og tilstrækkeligt udrustet til den

planlagte aktivitet. (se vejl.)

3.c. Søfartsstyrelsens regler om fast installeret gasapparatur, spritapparater og

petroleumsbrændere i fritidsfartøjer gælder alle fartøjer, der bruges til søaktivitet. (se vejl.)

3.d. Et fartøj, der ejes - eller for længere tid lejes - af en anerkendt søgruppe, skal have et

fartøjscertifikat, som er anerkendt af korpsets søsikkerhedsansvarlige.

Fartøjets klassifikation som enten dækket bådeller ‘åben bådafkrydses på

fartøjscertifikatet. Certifikatet opbevares og ajourføres af gruppen efter de til enhver tid gældende regler. (se

vejl.)

3.e. Hvert år inden sejlsæsonen påbegyndes (eller inden en ny båd tages i brug), meddeler gruppestyrelsen korpskontoret, hvilke fartøjer gruppen ønsker anvendt til søaktivitet i den

kommende sæson. (se vejl.)

3.f. Inden sejladsen i et fartøj påbegyndes, skal fartøjet være godkendt på en af følgende

måder:1.

af SØK, der hvert år gennemgår gruppens fartøjer og dertil hørende udstyr, såvel på land

som i sejlklar stand, og attesterer godkendelsen. (se vejl.)

Alle fartøjer, der er omfattet af regel 3.d, skal være godkendt på denne måde.

2. af SØK, DASØ eller en uvildig søleder, der gennemgår materiel, der lejlighedsvis benyttestil s

øaktiviteter.En sådan godkendelse gælder kun for et enkelt arrangement, f. x. en weekendtur eller en

sommerlejr.

Godkendelsen skal foreligge skriftligt med underskrift af den godkendende person, lederen,

som forest
år aktiviteten og gruppestyrelsesformanden, men skal ikke sendes til korpset. (se

vejl.)

Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter

Det Danske Spejderkorps

5

En søleder kan ikke godkende fartøjer, der bruges til aktiviteter, hun/han selv forestår, eller

fartøjer, hun/han selv ejer.3.

af Søfartsstyrelsen efter gældende regler - fx erhvervsmæssigt udlejede kanoer og andre

fartøjer. (se vejl.)

3.g. Fartøjer, der klassificeres som ‘åben båd, skal være forsynet med opdriftsmidler i en

sådan mængde og af en sådan beskaffenhed, at de kan holde den bordfyldte båd flydende i24 timer med s

ædvanligt udstyr (anker, ballast m.v.) plus en ekstra belastning på 25 kg (jern

el. bly) for hver max. tilladte antal personer om bord.

Optimistjoller skal dog have mindst 90 liter opdriftsmiddel.

Opdriftsmidlerne skal være forsvarligt fastgjort. (se vejl.)

3.h. Ønskes en ’åben bådaf tekniske eller andre grunde ikke forsynet med opdrift som

foreskrevet, redegøres der for årsagen på fartøjscertifikatet. (se vejl.

3.i. En ‘åben båds flydeevne skal dokumenteres ved en flydeprøve, der ikke må være over

30 mdr. gammel.

Kan b
åden af tekniske årsager (fx indbygget motor) ikke flydeprøves, skal flydeevnen

dokumenteres enten ved en godkendelse fra Søfartsstyrelsen eller ved en udtalelse frakonstrukt

ør, værft eller anden ekstern sagkyndig. Resultatet af flydeprøven og dennes varighed påføres fartøjscertifikatet og attesteres SØK og

lederen i forening. (se vejl.)

3.j. Udover de ovennævnte godkendelser/afprøvninger skal det jævnligt kontrolleres, at

sødygtighed, sikkerhed og flydeevne ikke forringes, fx ved slitage eller havari. (se vejl.)

3.k. Redningsmidler og andet sikkerhedsudstyr skal hvert år godkendes (jfr. regel 3.f.), om

muligt ved en afprøvning (se vejl.)

4. Søaktivitet

4.a.
Gruppestyrelsen fastlægger et eller flere sejladsområder, gruppens fartøjer må besejle. (se

vejl.)

4.b. Gruppestyrelsen for en søgruppe fastsætter regler for maximums- og minimumsantal af

personer ombord på hvert enkelt af de fartøjer, gruppen benytter.

5. Spejderen

5.a.
Gruppestyrelsen fastsætter selv krav om svømmefærdighed for medlemmerne.

Såfremt gruppestyrelsen for en anerkendt søgruppe ikke har vedtaget og meddelt korpsetandet, foruds

ættes det, at alle medlemmer, der deltager i søaktivitet, kan svømme 200 m og

er fortrolig med ophold i vandet iført redningsvest. (se vejl.)

5.b. Enhver spejder skal inden deltagelse i en søaktivitet som minimum kende reglerne 5.c

og d samt vide, hvem der er fører af fartøjet.

Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter

Det Danske Spejderkorps

6

5.c. Ingen spejder må mod sin vilje deltage i en søaktivitet. (se vejl.)

5.d. Enhver spejder, der deltager i en søaktivitet, skal være iført godkendt redningsvest, af

passende størrelse og korrekt lukket, samt være hensigtsmæssigt påklædt. (se vejl.)

5.e. Gruppestyrelsen for en anerkendt søgruppe kan fastsætte regler om, at medlemmer, der ved en prøve har vist, at de kan svømme 200 m og i øvrigt klare sig i vandet, må benytte

godkendt svømmevest i stedet for redningsvest. (se vejl.)

5.f. Gruppestyrelsen for en gruppe, der ikke er anerkendt som søgruppe, kan efter samråd

med en søleder, SØK, DASØ eller SØA ved enkeltstående søaktiviteter under særlige forholdtillade, at gruppens spejdere benytter sv

ømmevest efter regler, som gruppestyrelsen har

fastsat. (se vejl.)

5.g. Gruppestyrelsen i en anerkendt søgruppe kan fastsætte regler om 1. - at det ombord i et opankret eller ved land fortøjet fartøj er tilladt at tage

redningsvesten af.

2. - at der ombord i et fartøj, der er let, i ganske særlige situationer, fx vindstille, badning fra

fartøjet, kaproning, ophold under dæk kan gives tilladelse til at tage redningsvesten af.Tilladelsen efter stk. 2. kan dog kun gives af en leder eller en fart

øjsfører. I konkrete

situationer må vurderingen af nødvendigheden af redningsvest aldrig overlades til personerunder 18

år.

Vestene skal under alle omstændigheder medbringes i fartøjet. (se vejl.)

6. Fartøjsføreren

6.a.
På ethvert fartøj skal der være en fører, ligesom fartøjet skal være forsvarligt bemandet. Fartøjsføreren er ansvarlig for betryggende sejlads og de ombordværendes

sikkerhed.

6.b. Gruppestyrelsen fastsætter regler for, hvem der må føre hvilke fartøjer, krav til

fartøjsfører, samt i hvilke sejladsområder og under hvilke omstændigheder. (se vejl.)

6.c. Inden sejladsen påbegyndes, skal det være bestemt, hvem af de ombordværende, der

er fører af fartøjet.

6.d. Fartøjsføreren fører inden sejladsen en journal, hvori anføres dato, starttidspunkt, fartøjets navn, fartøjsførerens navn, navn på samtlige ombordværende, sejladsområde og evt.

forventede rute, forventet ankomsttidspunkt og evt. kontaktperson. (se vejl.)

Journalen afsluttes ved hjemkomst med sluttidspunkt og eventuelle bemærkninger om havari

o. lign.

Journalen opbevares p
å land.

For sejlads under opsyn i kontrolleret områdekan kravet om journalføring fraviges.

Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter

Det Danske Spejderkorps

7

7. Lederen

7.a.
Lederen skal lede afdelingens søaktiviteter i overensstemmelse med den kompetence, hun/han får dertil af gruppestyrelsen. Lederen er ansvarlig over for styrelsen for enhver

overtrædelse af de regler, styrelsen har fastsat for sejladsen. (se vejl.)

7.b. Lederen skal lede sejladsen på en sådan måde, at hun/han altid har kontrol over

situationen. (se vejl.)

7.c. Lederen skal til enhver tid kunne skaffe sig overblik over, hvor afdelingens fartøjer

befinder sig, og hvem, der er ombord. (se vejl.)

7.d. Når flere fartøjer sejler under fælles kommando, skal lederen sikre, at alle fartøjsførere

ved, hvem der har den overordnede kommando. (se vejl.)

7.e. Når flere fartøjer sejler under fælles kommando, skal lederen sikre, at fartøjerne til enhver

tid øjeblikkeligt kan komme i kontakt med hinanden. (se vejl.)

7.f. På ture af mere end én dags varighed skal lederen sikre, at der mindst én gang dagligt

rapporteres til kontaktperson på land. (se vejl.)

8. Gruppestyrelsen

8.a.
Gruppestyrelsen er ansvarlig for, at de af korpsledelsen fastsatte

sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter forlanges overholdt.

8.b. I gruppestyrelsen for en anerkendt søgruppe indvælges der et søkyndigt medlem SØK.

8.c. Gruppestyrelsen for en anerkendt søgruppe udarbejder og vedtager lokale

sejladsregler, indeholdende

- sejladsområder (pkt. 4.a),

- bemanding (pkt. 4.b),

- fartøjsførere (pkt. 6.b),

- krav om svømmefærdighed (pkt. 5.a)

- evt. beslutninger om lempelse af det generelle krav om brug af redningsvest (pkt. 5.e

og g).

- evt. hensyntagen til vejrforhold

Gruppens lokale sejladsregler skal hvert år indsendes til registrering på korpskontoret. Reglerom lempelse af det generelle krav om brug af redningsvest og evt. senere

ændringer kan først

træde i kraft, når de er godkendt af korpsledelsen v. korpsets søsikkerhedsansvarlige.

8.d. Lokale regler, besluttet af gruppestyrelsen for en ikke-søgruppe iflg. regel 5.f, skal ikke

indsendes til korpset, men en kopi af reglerne, underskrevet af gruppestyrelsesformanden,

skal opbevares hos den ansvarlige for aktiviteten. (se vejl.)

Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter

Det Danske Spejderkorps

8

8.e. Centre, storskibe og andre, fx søgrupper, der tilbyder søaktiviteter til spejdere fra andre

grupper, kan kun fravige reglerne om brug af redningsvest, jfr. reglerne 5.e, f og g for egne

medlemmer; for andre kr
æves tilladelse efter samme regler fra spejdernes egen

gruppestyrelse.

Dog kan fart
øjsføreren på store skibe (Ran, Klitta m.fl.) samt kursusledere på korpsets kurser tillade alle ombordværende, uanset deres gruppetilhørsforhold, at tage redningsvesten af, når

fartøjet ligger opankret eller fortøjet i havn, eller når spejderen befinder sig under dæk.

9. Andre bestemmelser

9.a.
Udover disse sikkerhedsbestemmelser skal myndighedskrav selvfølgelig overholdes, fx

politivedtægter, krav om speedbådskørekort/duelighedsbevis, VHF/radio-certifikater o.l.

9.b. Hvis en afdeling påtænker at dyrke svømmedykning, sejle havkajakker, stå på vandski el.

lign. sportsprægede søaktiviteter, skal der fastsættes sikkerhedskrav, der på intet punkt erlempeligere end de, der g

ælder for klubber under den pågældende sportsgrens officielle

landsorganisation, men heller ikke lempeligere end kravene i SBS.

10. Korpsledelsen.

10.a. Korpsledelsen udnævner en søsikkerhedsansvarlig, som er medlem af SØA.

10.b. Korpsledelsen anerkender v. korpsets søsikkerhedsansvarlige grupper, der

tilkendegiver, at en eller flere afdelinger har til hensigt at have søaktiviteter, som søgruppe.

10.c. Korpsledelsen godkender v. korpsets søsikkerhedsansvarlige de af anerkendte søgruppers styrelse vedtagne lokale sejladsregler som angår fravigelse/lempelse af krav om

brug af redningsvest.

10.d. Korpsledelsen anerkender i samråd med korpsets søsikkerhedsansvarlige modtagelsen

af de af gruppestyrelsen indsendte fartøjscertifikater over for gruppen og divisionen.

10.e. Denne udgave af sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter er godkendt af

korpsledelsen den 17. januar 2003.

Facebook

billeder

Banner position